Rättelse: Internationella företag visar intresse för LC-Tec

Det pressmeddelande som publicerades tidigare idag skulle inte ha försetts med så kallad MAR-stämpel, då informationen inte är tillräckligt specifik. Poängteras bör återigen att processen befinner sig i ett mycket tidigt skede, och att det inte föreligger något bud. För ytterligare information vänligen kontakta: Ingvar AnderssonStyrelseordförande+46 70-511 46 27 Om LC-Tec LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande … Read More

Internationella företag visar intresse för LC-Tec

LC-Tec som säljer optiska komponenter för bland annat filmkameror och smarta glasögon, nästan uteslutande på export, har under senare tid visat sig vara intressant som förvärvsobjekt för andra större företag. Ett amerikanskt företag har tidigare visat intresse, men den diskussionen avbröts då parterna stod alltför långt isär i värderingsfrågor. En motsvarande dialog har nu inletts med ett asiatiskt företag. Den … Read More

LC-Tec Holding AB´s valberedning senarelägger sitt förslag

Den 12 december 2023 informerades om sammansättning av valberedning för LC-Tec Holding AB som har att lämna förslag inför årsstämman, samt om tidsschema för valberedningens arbete.Med anledning av förestående nyemission och därav eventuella ägarförändringar senarelägger valberedningen tidpunkten för sitt förslag till den 15 april 2024. Ytterligare upplysningar; Valberedningens ordförande Nils Sandstedt (sandstedt.nils@gmail.com, 070 947 97 77) Om LC-Tec LC-Tec-koncernen är specialiserad … Read More

Aktieägarna i LC-Tec Holding AB (publ), 556480-7377 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma 8 mars 2024 klockan 10.00 i Bolagets lokaler, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 1 mars 2024, dels anmäla sig hos Bolaget senast klockan 16.00 den 6 mars 2024 per e-post till info@lc-tec.se, per telefon 0243-79 40 70 eller genom brev under adress LC-Tec Holding AB, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge. … Read More

LC-Tec genomför fullt säkerställd företrädesemission om 20,2 MSEK och planerar för extra bolagsstämma

Styrelsen för LC-Tec Holding AB (publ), 556480-7377, (“LC-Tec” eller “Bolaget”) beslutade idag att kalla till extra bolagsstämma för att pröva beslut om genomförande en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om högst cirka 20,2 MSEK. (“Företrädesemissionen”). Kallelse till en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 8 mars meddelas genom separat pressmeddelande. Företrädesemissionen består av nyemitterade aktier och genomförs i syfte att … Read More

Flera internationella aktörer indikerar beställningar under andra halvåret 2024 för kameratillbehör med LC-Tecs filter

Nyligen levererades utvärderings kit av det nyutvecklade stora filtret till ett tiotal mycket prestigefulla videotillbehörstillverkare i USA, Europa och Kina. Flera av tillverkarna har indikerat lanseringar och beställningar till LC-Tec senare i år. LC-Tec´s stora ND-filter demonstrerades för första gången på Cinegear-mässan i LA 2023 och en uppdaterad version visades sedan upp på IBC-mässan i Amsterdam hösten 2023. Där tilldelades … Read More

LC-Tec Holding AB – Bokslutskommuniké 2023

LC-Tec Holding AB – Bokslutskommuniké 2023 Fjärde kvartalet i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5,4 Mkr (8,2 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till -1,0 Mkr (0,3 Mkr). Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -1,2 Mkr (0,3 Mkr). Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,05 kr (0,01 kr). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,9 Mkr (-1,9 Mkr). Helåret i sammandrag Nettoomsättningen uppgick … Read More

LC-Tec Holding AB tidigarelägger sin bokslutskommuniké

Styrelsen i LC-Tec Holding AB har beslutat att tidigarelägga publiceringen av Bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2023 till den 14 februari 2024 i stället för den 23 februari 2024. För ytterligare upplysningar kontakta: Olle WestblomVDLC-Tec Holding ABTel: +46 243 79 40 70Mail: olle.westblom@lc-tec.se Om LC-Tec LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal “LC”) teknik. Bolaget har … Read More

Valberedning för LC-Tec Holding AB utsedd

I enlighet med beslut vid årsstämma i LC-Tec Holding AB den 11 maj 2023 har en valberedning utsetts. Uppgifter för valberedningen är att inför bolagsstämma där valfrågor skall behandlas lämna förslag till: – Val av ordförande vid stämman– Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen– Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt arvode till ledamöter i eventuella utskott– … Read More

LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – september 2023

LC-Tec Holding AB – Q3 2023 Tredje kvartalet i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 4,7 Mkr (3,1 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till -2,0 Mkr (-2,3 Mkr). Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -2,2 Mkr (-2,4 Mkr). Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,08 kr (-0,09kr). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,7 Mkr (-3,0 Mkr). Januari – september i sammandrag Nettoomsättningen … Read More