LC-Tec genomför fullt säkerställd företrädesemission om 20,2 MSEK och planerar för extra bolagsstämma

Styrelsen för LC-Tec Holding AB (publ), 556480-7377, (“LC-Tec” eller “Bolaget”) beslutade idag att kalla till extra bolagsstämma för att pröva beslut om genomförande en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om högst cirka 20,2 MSEK. (“Företrädesemissionen”)Kallelse till en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 8 mars meddelas genom separat pressmeddelande. Företrädesemissionen består av nyemitterade aktier och genomförs i syfte att tillföra rörelsekapital samt möjliggöra investeringar i produktionskapacitet. Företrädesemissionen kan maximalt inbringa cirka 20,2 MSEK till LC-Tec före emissionskostnader och kvittning. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och möjlighet till ökad spridning i Bolagets aktie kan styrelsen komma att besluta om en övertilldelningsoption om upp till 5 MSEK (“Övertilldelningsoptionen”). Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 8,5 MSEK, motsvarande totalt cirka 42 procent av Företrädesemissionen, samt emissionsgarantier om cirka 11,8 MSEK, motsvarande cirka 58 procent av emissionen. Företrädesemissionen är således fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Bakgrund och motiv

LC-Tec har under flera år tillsammans med sina kunder utvecklat och produktionsanpassat de unika optiska filter som Bolaget erbjuder marknaden inom affärsområdena kamera och smarta glasögon. Utvecklingen har nu kommit så långt att Bolaget är på väg att övergå till serieproduktion. Detta kommer att medföra avsevärt mycket högre volymer i antal sålda enheter. För att möta behovet av högre volymer behövs ett ökat rörelsekapital liksom investeringar i produktionskapacitet, varför styrelsen nu har beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att pröva beslut om genomförande en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om högst cirka 20,2 MSEK.

VD Olle Westblom kommenterar:

“Vi fortsätter vårt målmedvetna arbete att utveckla och sälja produkter baserade på vår patenterade teknikportfölj. LC-Tec är inne i en mycket intressant utvecklingsperiod där jag känner stor tillförsikt för framtiden, vilket förstärkts av de intensiva kontakter och de många olika projekt vi har med nuvarande såväl som potentiella kunder.”Villkor för företrädesemissionen

Styrelsen för LC-Tec beslutade idag att kalla till extra bolagsstämma för att pröva beslut om genomförande av en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om högst cirka 20,2 MSEK. Förslaget innebär att rätt att teckna aktier med företrädesrätt ska tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen den 12 mars 2024 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.Teckningskursen uppgår till 0,41 SEK per aktie, vilket innebär att LC-Tec vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs maximalt cirka 20,2 MSEK före emissionskostnader och kvittning. Teckning av aktier med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 14 – 27 mars 2024. Handel med teckningsrätter beräknas ske på NGM Nordic SME under perioden 14 – 22 mars 2024.Kvittning kommer maximalt att kunna uppgå till cirka 1,2 MSEK. Styrelsen bedömer att Bolagets ekonomiska ställning kommer att förstärkas genom kvittning av skulder i form av utgivna lån. Bolagets totala skulder, och därmed även finansiella kostnader, minskar vilket anses vara till nytta för Bolaget och dess aktieägare.I första hand ska tilldelning ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal aktier de redan har tecknat i Företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska fördelning ske till de som lämnat garantiåtaganden, pro rata i förhållande till storleken på garantiåtagandet.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 12 mars 2024.Övertilldelningsoption

För att täcka en möjlig övertilldelning i samband med Företrädesemissionen har styrelsen även beslutat att på den extra bolagsstämman pröva beslut om bemyndigande för att möjliggöra en emission om ytterligare högst 12 195 122 nya aktier motsvarande 5 MSEK genom en riktad nyemission. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillgodose eventuell överteckning i Företrädesemissionen (s.k. övertilldelningsemission) och därigenom tillföra bolaget ytterligare kapitaltillskott och möjlighet till att kunna bredda bolagets ägarkrets. Emissionen skall kunna ske kontant och/eller mot erläggande av apportegendom och/eller kvittning.Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 8,5 MSEK, motsvarande totalt cirka 42 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden om totalt cirka 11,8 MSEK motsvarande cirka 58 procent av Företrädesemissionen. För emissionsgarantier utgår en kontant ersättning om 10 procent av garanterat belopp. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

12 mars 2024Informationsmemorandum beräknas offentliggöras

12 mars 2024Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

14 – 22 mars 2024Handel med teckningsrätter

14 – 27 mars 2024Teckningsperiod

28 mars 2024Offentliggörande av utfall

2 april 2024Likviddag för teckning utan företrädeFörändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 5 023 240,65 SEK, från 3 013 944,41 SEK till 8 037 185,06 SEK. Antalet aktier kommer då att öka med högst 49 374 828 aktier, från 29 624 897 aktier till 78 999 725 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om 62,5 procent. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst 1 240 693,59 SEK, från 8 037 185,06 SEK till högst 9 277 878,65 SEK, och antalet aktier komma att öka med 12 195 122 aktier från 78 999 725 aktier till 91 194 847 aktier vilket motsvarar en utspädning om ytterligare högst 13,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.RådgivarePartner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till LC-Tec i samband med företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som LC-Tec Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2024, klockan 20:15 CET.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Olle WestblomVDLC-Tec Holding ABTel: +46 243 79 40 70Mail: olle.westblom@lc-tec.se

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal “LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.