Aktieägarna i LC-Tec Holding AB (publ), 556480-7377 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma 8 mars 2024 klockan 10.00 i Bolagets lokaler, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 1 mars 2024, dels anmäla sig hos Bolaget senast klockan 16.00 den 6 mars 2024 per e-post till info@lc-tec.se, per telefon 0243-79 40 70 eller genom brev under adress LC-Tec Holding AB, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 1 mars genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Ombud

Aktieägare som skall företrädas av ombud skall utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten, som skall företes i original på stämman, får inte vara äldre än fem år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovan angiven adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning för stämman
 7. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till beslut om emission av aktier
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid överteckning (övertilldelningsemission)
 9. Stämmans avslutande 

Förslag till beslut:

Punkt 7: Beslut om godkännande av styrelsens förslag till beslut om emission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag offentliggjort den 21 februari 2024 om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare av högst 49 374 828 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare öka Bolagets aktiekapital med högst 5 023 240,65 kronor.

 • Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.
 • Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter som ansökt om att teckna ytterligare aktier utan stöd av teckningsrätter i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och i den mån detta inte kan ske genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter i förhållande till antalet tecknade aktier och i den mån detta inte kan ske genom lottning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas emissionsgaranterna med fördelning i förhållande till storleken på de ställda emissionsgarantierna.
 • Avstämningsdag för deltagande i emissionen skall vara den 12 mars 2024.
 • Emissionskursen för varje aktie ska vara 0,41 kronor. Det belopp som överskrider kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
 • Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning eller kvittning av fordringar under tiden 14 mars – 27 mars 2024, eller såvitt avser emissionsgarant enligt punkt 2 sista meningen ovan, senast tre bankdagar därefter. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid varefter betalning ska erläggas kontant eller genom kvittning av fordringar i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 • De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.
 • Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

 Punkt 8: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid överteckning (övertilldelningsemission)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier för att möta en överteckning i den företrädesemission av aktier som föreslås av styrelsen (punkt 8) (” Företrädesemissionen”).

Bemyndigandet får utnyttjas för emission av totalt högst 12 195 122 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 1 240 693,59 kronor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillgodose eventuell överteckning i Företrädesemissionen (s.k. övertilldelningsemission) och därigenom tillföra bolaget ytterligare kapitaltillskott och möjlighet till att kunna bredda bolagets ägarkrets. Emissionen skall kunna ske kontant och/eller mot erläggande av apportegendom och/eller kvittning.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

För giltigt beslut enligt punkt 7 och punkt 8 krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl rösterna som aktierna som är företrädda vid stämman. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och rösterVid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget till 29 624 897. Bolaget innehar inga egna aktier.

Bemyndigande att företa vissa ändringar

Styrelsens föreslår vidare att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de justeringar av förenämnda beslut som kan erfordras av registreringsskäl.

Upplysningar på den extra bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Borlänge den 21 februari 2024

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ingvar AnderssonStyrelseordförande+46 70-511 46 27

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal “LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.