Kallelse till Årsstämma.

LC-Tec Holding AB - Kallelse till fortsatt årsstämma 2024


Aktieägarna i LC-Tec Holding AB (publ), 556480-7377 ("Bolaget"), kallas härmed till fortsatt årsstämma onsdag den 19 juni 2024 klockan 10.00 i Bolagets lokaler, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge.

Årsstämma hölls den 17 maj 2024, men avbröts efter besluten om fastställande av årsredovisning, disposition av resultat samt ansvarsfrihet. Orsaken till att stämman avbröts är att styrelsens ordförande inte längre står till förfogande för omval, och att valberedningen behöver ytterligare tid för att lämna sitt förslag.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 juni 2024 och dels anmäla sig hos Bolaget senast klockan 16.00 den 17 juni 2024 per e-post till info@lc-tec.se, per telefon 0243-79 40 70 eller genom brev under adress LC-Tec Holding AB, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltar-registrera sina aktier, måste i god tid före den 12 juni 2024 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Ombud
Aktieägare som skall företrädas av ombud skall utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten, som skall företes i original på stämman, får inte vara äldre än fem år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovan angiven adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning för stämman
 7. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 8. Val av styrelse
 9. Val av revisor
 10. Beslut om valberedning
 11. Styrelsens förslag om nedsättning av aktiekapitalet
 12. Styrelsens förslag om ändrad bolagsordning
 13. Styrelsens förslag om emissionsbemyndigande
 14. Stämmans avslutande

slutande

Styrelsens förslag:

Punkt 11:  Styrelsens förslag till beslut om nedsatt aktiekapital
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att nedsätta aktiekapitalet för täckande av förlust genom att kvotvärdet nedsätts från 0,101737 kr till 0,0100 kr. Aktiekapitalet nedsätts från 6 611 955,84 kr till 649 907,51 kr. Förslaget till beslut förutsätter att nytt förslag till bolagsordning också antas enligt punkt 12.

Punkt 12:  Styrelsens förslag till beslut om ändrad bolagsordning
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning enligt bifogat förslag. Ändringarna berör aktiekapital och antal aktier enligt följande:

Tidigare belopp och antal             Föreslaget belopp och antal

Aktiekapital

2 500 000 - 10 000 000 kr           500 000 - 2 000 000 kr

Antal aktier

25 000 000 - 100 000 000          50 000 000 - 200 000 000

Punkt 13: Beslut om emissionsbemyndigande
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.  Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. För det fall emissionsbeslut fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som emitteras, vid fullt utnyttjande, högst uppgå till 20 000 000 aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt utöka Bolagets aktieägarkrets. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

För beslut av årsstämman enligt denna punkt 13 erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Valberedningens förslag:
En valberedning är utsedd enligt beslut vid årsstämman 2023, och består av representanter för de tre största ägarna. Valberedningen är vid tidpunkten för denna kallelse ej färdiga med sitt förslag, och återkommer innan den 19 juni 2024 med sitt förslag till beslut rörande punkt 7, 8, 9 och 12.

Bemyndigande att företa vissa ändringar
Styrelsens föreslår vidare att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de justeringar av förenämnda beslut som kan erfordras av registreringsskäl.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Borlänge i maj 2024

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ingvar Andersson
Styrelseordförande
+46 70-511 46 27

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.