Kallelse till Årsstämma.

LC-Tec Holding AB - Kallelse till årsstämma 2023


Aktieägarna i LC-Tec Holding AB (publ), 556480-7377 (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdag den 11 maj 2023 klockan 10.00 i Bolagets lokaler, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 maj 2023 och dels anmäla sig hos Bolaget senast klockan 16.00 den 4 maj 2023 per e-post till info@lc-tec.se, per telefon 0243-79 40 70 eller genom brev under adress LC-Tec Holding AB, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 4 maj 2023 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Ombud
Aktieägare som skall företrädas av ombud skall utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten, som skall företes i original på stämman, får inte vara äldre än fem år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovan angiven adress i god tid före stämman.

Rundvisning och förtäring
Efter stämman ordnas lättare förtäring samt förevisning av vår produktionsanläggning.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning för stämman
7. Anförande av Bolagets verkställande direktör
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning; jämväl för koncernen
b. disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
11. Val av styrelse
12. Val av revisor
13. Styrelsens förslag om valberedning
14. Styrelsens förslag om ändrad bolagsordning
15. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag:

Punkt 9b:
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Punkt 10: Förslag till arvoden
En valberedning representerande de fem största aktieägarna i Bolaget föreslår att stämman beslutar om att arvode till styrelsen skall utgå med 490 000 kr (föregående år 380 000 kr) varav 150 000 kr till ordförande, samt att arvode till revisor skall utgå med 100 000 kr för koncernen.

Punkt 11: Val av styrelse
En valberedning representerande de fem största aktieägarna i Bolaget föreslår att till styrelseledamöter omväljes Ingvar Andersson (ordf.), Åke Hörnell, Anders Björkman och Anna Weiner Jiffer. Som ny styrelseledamot föreslås Jesper Brodersen.

Jesper Brodersen har lång erfarenhet inom filmindustrin, vilket kommer att bli mycket betydelsefullt för LC-Tec med tanke hur stor betydelse affärsområdet kamera kommer att få för Bolaget. Jespers CV bifogas.

Punkt 12: Val av revisor
En valberedning representerande de fem största aktieägarna i Bolaget föreslår att KPMG AB med ansvariga huvudrevisor Thomas Nielsen väljs till revisor (omval).

Punkt 13: Beslut om valberedning
Styrelsen föreslår att valberedning bildas av representanter för de tre största ägarna enligt följande:

Styrelsens ordförande ska senast före utgången av oktober månad varje år erbjuda de tre röstmässigt största ägarna per den 30 september att utse vardera en ledamot av valberedningen.

Om någon av de tre största ägarna avstår från sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska i turordning nästa röstmässigt största ägare erbjudas att utse ledamot. Sådant erbjudande behövs dock endast lämnas till de fjärde och den femte röstmässigt största ägarna. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska då utses den ledamot som i valberedningen företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningen.

Bolaget ska senast den 31 december varje år informera sina aktieägare om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilka aktieägare dessa företräder och ange kontaktuppgifter till valberedningens ledamöter.

Om en ledamot avgår ur valberedningen eller upphör att representera den aktieägare som utsett ledamoten, ska den ägare som utsett representanten ha rätt att utse ersättare. Vid väsentliga förändringar i ägandet i Bolaget kan valberedningen besluta att dess sammansättning ska ändras för att reflektera sådan ägarförändring och därvid erbjuda efter förändringen berörd/a största aktieägare att utse representanter att ersätta tidigare utsedda representanter.

Valberedningens ordförande ska informera Bolaget om förändringar i valberedningens sammansättning på så vis att Bolaget utan dröjsmål kan meddelas aktieägarna.

Valberedningen ska bereda och inför bolagsstämma där valfrågor ska behandlas lämna förslag till:

  • val av ordförande vid stämman
    • val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
    • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens utskott (i förekommande fall)
    • val av revisor och ersättning till denne, samt
    • nya principer för utseende av valberedning (i förekommande fall)

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.

Punkt 14: Styrelsens förslag till beslut om ändrad bolagsordning
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning enligt bifogat förslag. Ändringarna berör aktiekapital och antal aktier enligt följande:

Tidigare belopp och antal                Föreslaget belopp och antal
Aktiekapital
1 000 000 – 4 000 000 kr                2 500 000 – 10 000 000 kr
Antal aktier
10 000 000 – 40 000 000                25 000 000 – 100 000 000

Bemyndigande att företa vissa ändringar
Styrelsens föreslår vidare att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de justeringar av förenämnda beslut som kan erfordras av registreringsskäl.

Tillgängliga handlingar
Redovisningshandlingar kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.lc-tec.se, senast från och med den 27 april 2023 och kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Borlänge i april 2023
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ingvar Andersson
Styrelseordförande
+46 70-511 46 27

Detta är LC-Tec
LC-Tec är ett teknikföretag specialiserat på optiska komponenter baserade på flytande kristallteknologi (LC). Beläget i Borlänge, Sverige, har LC-Tec över 30 års erfarenhet av att designa och tillverka ett brett utbud av LC-baserade produkter, inklusive optiska slutare, variabla ND-filter, polarisationsmodulatorer, variabla retardrar och informationsdisplayer.

Med anläggningar som rymmer avancerade elektrooptiska laboratorier samt en modern tillverkningslinje för passiv matris LCD-skärmar, är LC-Tec en one-stop-shop som täcker hela spannet från tidig FoU till volymtillverkning. LC-Tecs aktier handlas på NGM Nordic SME.

Länk till CV Jesper Brodersen
Länk till förslag ny bolagsordning