LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – september 2023

LC-Tec Holding AB – Q3 2023

Tredje kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,7 Mkr (3,1 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,0 Mkr (-2,3 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -2,2 Mkr (-2,4 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,08 kr (-0,09kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,7 Mkr (-3,0 Mkr).

Januari – september i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 17,6 Mkr (8,7 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,5 Mkr (-9,9 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -8,0 Mkr (-10,1 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,27 kr (-0,58 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -9,8 Mkr (-9,4 Mkr).

Väsentliga händelser under perioden

 • I januari 2023 tecknade LC-Tec avtal med en amerikansk försäljningsagent Ryan Avery, vilken kommer att agera försäljningsagent för utvalda applikationer.
 • I början av februari 2023 erhöll LC-Tec en första volymorder på 500 000 SEK från en världsledande leverantör av objektivadaptrar.
 • I början av juni deltog LC-Tec på på en amerikansk mässa för professionell video i Hollywood, vid vilken DP Phil Holland publicerades testresultat av LC-Tec PolarView®- eND filter för placering framför linsen som också redovisas i branschtidningen Cine Gear Expo News. Resultaten visade att LC-Tecs filter är en filmfotografs dröm. Omedelbar, kontinuerligt justerbar ND-filtrering möjliggör tidigare ouppnåeliga nivåer av kontroll under en tagning.
 • I slutet av juni 2023 kommunicerade LC-Tec att det uppstått en övertalighet i den egna organisationen till följd av en ökad effektivitet vilket gör att LC-Tec varslat ett antal anställda vid företagets anläggning i Borlänge. Åtgärden leder till minskade kostnader från och med tredje kvartalet 2023.
 • Q2 2023 var det försäljningsmässigt bästa kvartalet i bolagets moderna historia
 • Mission Impossible 7, som hade premiär i juli, använder sig av Z CAMs kameror, vilka i sin tur använder sig av LC-Tecs elektroniska ND-filter.
 • I mitten av september tilldelade den ledande sidan för bevakning av kameranyheter, CineD.com LC-Tec utmärkelsen “best of show” på IBC mässan i Amsterdam.
 • Tillförs cirka 3,3 miljoner kronor före emissionskostnader efter nyttjande av bolagets teckningsoptioner av serie TO4.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Tecknade strategiskt viktigt ramavtal inom affärsområdet smarta glasögon.
 • Tar en första order om 3,4 miljoner kronor i detta ramavtal.

VD kommentar

Vi fortsätter att leverera enligt plan och även om vi i tredje kvartalet ser en nedgång i fakturering, har vi hittills i år en mycket bra nivå på försäljningen, bättre än på flera år. Det är tydligt att strejken i Hollywood påverkar hela filmindustrin, för oss innebär det att orderingången i Q3 från etablerade kunder, har varit lägre än förväntat på filter till avancerade videokameror. I början av kvartalet minskade vi personal till följd av högre produktivitet och lägre orderingången. Aktiviteter fortsätter för att förbättra produktiviteten och under kvartalet har det bekräftats att våra utbyten har en stor potential att drastiskt ökas.

Samtidigt, som jag tidigare meddelat, så kommer våra blivande kunder allt närmare beslut om att starta serieproduktion. Det blev tydligt när jag var på rundresa i Asien och träffade flera av dem. Hur snabbt och stort deras behov realiseras är i sin tur beroende av deras produktlanseringar, men också vår förmåga att utveckla produkter som uppfyller deras krav på prestanda, prisnivåer, kvalitet samt vår leveransförmåga. För att klara av de riktig höga volymerna som planeras i de pågående och kommande projekten, arbetar vi intensivt med den valda partnern för extern tillverkning.

Det har varit glädjande att få meddela att vårt filter användes av kameratillverkaren Z CAM vid inspelningen av senaste Mission Impossible filmen. Z CAM är den första av våra etablerade kunder som tillåtit oss att berätta att de har vårt filter integrerat i sina produkter. På IBC mässan i Amsterdam, med ett mycket stort deltagande, tilldelades LC-Tec utmärkelsen Best in show för den mest innovativa produkten av CineD.com, den ledande sidan för bevakning av kameranyheter.

Det var också extra glädjande att kunna kommunicera att LC-Tec har ingått ett nytt ramavtal med ett stort internationellt företag, i början av oktober. Avtalet gäller utveckling av produkter inom det kommersiellt växande området smarta glasögon. Ramavtalet har redan lett till en första order om 3,4 Mkr, vilket vi hoppas skall kunna följas av ytterligare affärer från denna motpart.

Vi fortsätter vårt målmedvetna arbete att utveckla och sälja produkter baserade på vår patenterade teknikportfölj. LC-Tec är inne i en mycket intressant utveckling där jag känner stor tillförsikt för framtiden, vilket förstärkts av de intensiva kontakter och projekt vi har med kunder.

Olle Westblom, VD LC-Tec Holding AB (publ)

Rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2023 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

 • Bokslutskommuniké – 23 februari 2024
 • Årsredovisning – 25 april 2024

Rapporten i sin helhet bifogas.

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023 kl. 8:15 CET

LC-Tec Holding AB
Tunavägen 281
781 73 Borlänge

Web: www.lc-tec.se
Email: info@lc-tec.se
Tel: 0243-79 40 70

Olle Westblom
VD
Tel: 073-0243 033

Ingvar Andersson
Styrelseordförande
Tel: 070-511 46 27

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal “LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.