Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i LC-Tec Holding AB (publ), 556480-7377 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdag den 12 maj 2021 klockan 12.00 i Bolagets lokaler, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 5 maj 2021 och dels anmäla sig hos Bolaget … Read More

LC-Tec Holding AB – Ytterligare en möjlig applikation för LC-Tecs teknik

LC-Tec Holding AB – Ytterligare en möjlig applikation för LC-Tecs teknik (210316) LC-Tecs teknik har visat sig vara användbar inom ytterligare ett område. Skyddsglasögon blir allt mer avancerade inom flera branscher och så även inom medicin. Där används de vid olika kliniska behandlingar och efterfrågan på bättre lösningar ökar. Sciton, Inc. är ett amerikanskt medicinteknikbolag som bildades 1997. De är … Read More

LC-Tec Holding AB publicerar bokslutskommuniké för 2020

LC-Tec Holding AB – Bokslutskommuniké 2020.pdf Fjärde kvartalet i sammandrag • Nettoomsättningen uppgick till 5,0 Mkr (7,7 Mkr). • Rörelseresultatet uppgick till -1,9 Mkr (0,1 Mkr). • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -2,0 Mkr (0,1 Mkr). • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,11 kr (0,01 kr). • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,8 Mkr (4,7 Mkr). … Read More

LC-Tec Holding AB – LC-Tec får amerikanskt patent utfärdat inom affärsområde smarta glasögon

LC-Tec Holding AB – LC-Tec får amerikanskt patent utfärdat inom affärsområde smarta glasögon (201222) LC-Tec Displays AB har fått ett amerikanskt patent utfärdat inom affärsområde Smarta glasögon. Patentet beskriver en adresseringsprincip som förbättrar prestandan hos LC-baserad filter i AR-glasögon. ”Vi har under de senaste 10 åren byggt upp en patentportfölj som skyddar våra produkter inom de prioriterade affärsområdena Kamera, Smarta … Read More

LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – september 2020

LC-Tec Holding AB – Q3 2020 Tredje kvartalet i sammandrag • Nettoomsättningen uppgick till 3,8 Mkr (4,7 Mkr). • Rörelseresultatet uppgick till -0,1 Mkr (-0,2 Mkr). • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,1 Mkr (-2,2 Mkr). • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,01 kr (-0,13 kr). • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,4 Mkr (-2,3 Mkr). … Read More

LC-Tec Holding AB – LC-Tec erhåller större order inom affärsområde smarta glasögon

För fullständigt pressmeddelande: LC-Tec Holding AB – LC-Tec erhåller större order inom affärsområde smarta glasögon (200930).pdf LC-Tec Displays AB har erhållit en volymorder inom affärsområde smarta glasögon på motsvarande ca 1,3 Mkr. Ordern avser av en av LC-Tecs optiska slutare och kommer att levereras ut under innevarande år. ”Det är mycket glädjande att kunna räkna in en andra större order … Read More

LC-Tec Holding AB – LC-Tec erhåller större order inom affärsområde kamera

LC-Tec Holding AB – LC-Tec erhåller större order inom affärsområde kamera (200922) LC-Tec Displays AB har erhållit en order inom affärsområde kamera på motsvarande ca 1,4 Mkr från en kinesisk kameratillverkare. Ordern avser LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView® och kommer att levereras ut under kommande fyra månader. Då filtret används i exklusiva videokameror för filmindustrin är volymerna förhållandevis begränsade. “Det är … Read More

LC-Tec anställer ny FoU-chef i Borlänge

LC-Tec Holding AB – LC-Tec anställer ny FoU-chef (200907) Alexander Vigander tillträder som ny forsknings- och utvecklingschef vid LC-Tecs anläggning i Borlänge. Som FoU-chef kommer Alexander bl.a. att ansvara för framtagning av nya produkter och identifiering av nya applikationsområden.Alexander kommer närmast från Ortic AB där han ansvarade för kundnära forskning och utveckling inom avancerad 3D-rullformning. Frånträdande FoU-chef Fredrik Kihlborg lämnar … Read More

LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – juni 2020

LC-Tec Holding AB – Q2 2020 Andra kvartalet i sammandrag • Nettoomsättningen uppgick till 3,7 Mkr (4,2 Mkr). • Rörelseresultatet uppgick till -0,5 Mkr (-0,7 Mkr). • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,5 Mkr (-0,7 Mkr). • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,03 kr (-0,04 kr). • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,4 Mkr (0,9 Mkr). … Read More

Kommuniké från årsstämma i LC-Tec Holding AB

LC-Tec Holding AB (publ) höll årsstämma den 15 maj 2020 i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag. Till stämmans ordförande valdes Ingvar Andersson. Stämman beslutade: Att fastställa bolagets och koncernens balans- och resultaträkning. Att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag. Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. Att styrelsearvoden skall utgå med 140 000 kr till ordförande och … Read More