LC-Tec Holding AB – LC-Tec Displays AB erhåller stororder

Som tidigare kommunicerats tecknade LC-Tec Holding AB (publ) genom dotterbolaget LC-Tec Displays AB i augusti 2018 ett ramavtal gällande utveckling av en produkt relaterad till bolagets kärnverksamhet och erhöll i början av 2019 en första order inom avtalet. LC-Tec Displays AB har nu erhållit ytterligare en order inom detta ramavtal avseende fortsatt optimering samt kvalificering av den aktuella produkten som … Read More

LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – juni 2019

Andra kvartalet • Nettoomsättningen uppgick till 4,2 Mkr (5,6 Mkr). • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till -0,7 Mkr (1,8 Mkr). • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,7 Mkr (1,8 Mkr). • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,9 Mkr (1,0 Mkr). • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,04 kr (0,08 kr). Första halvåret • Nettoomsättningen uppgick … Read More

LC-Tec Holding: LC-Tec reserverar fordran om 2 Mkr

I samband med avyttring av dotterbolag under början av 2016 uppstod en tilläggsköpeskilling om 2 Mkr att regleras under innevarande år. Då rättsläget är oklart avvaktades en dom rörande andra parter i Högsta Förvaltningsdomstolen, som tyvärr avvisade målet i förra veckan. Fordran kvarstår, men det är osäkert när rättslig klarhet kan uppnås. Styrelsen har därför beslutat att reservera beloppet om … Read More

LC-Tec Holding: Kommuniké från årsstämma

LC-TEC HOLDING: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA LC-Tec Holding AB (publ) höll årsstämma den 14 maj 2019 i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag. Till stämmans ordförande valdes Ingvar Andersson. Stämman beslutade: • Att fastställa bolagets och koncernens balans- och resultaträkning. • Att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag. • Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. • Att styrelsearvoden skall utgå med 140 … Read More