Kommuniké från årsstämma i LC-Tec Holding AB

LC-Tec Holding AB (publ) höll årsstämma den 15 maj 2020 i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag. Till stämmans ordförande valdes Ingvar Andersson. Stämman beslutade: Att fastställa bolagets och koncernens balans- och resultaträkning. Att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag. Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. Att styrelsearvoden skall utgå med 140 000 kr till ordförande och … Read More

LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – mars 2020

LC-Tec Holding AB – Q1 2020 Första kvartalet i sammandrag • Nettoomsättningen uppgick till 4,8 Mkr (4,8 Mkr). • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till -0,8 Mkr (-0,1 Mkr). • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,8 Mkr (-0,2 Mkr). • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,05 kr (-0,01 kr). • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,8 … Read More

Offentliggörande av årsredovisning för verksamhetsåret 2019

LC-Tec Holding ABs årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.lc-tec.se. Årsredovisning 2019 (in Swedish) Om LC-Tec LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal, ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, switchbara filter, polarisationsmodulatorer och … Read More

LC-Tec växer och anställer ny produktionschef i Borlänge

LC-Tec Holding AB – LC-Tec växer och anställer ny produktionschef (200429) Robin Diegnér tillträder som ny produktionschef vid LC-Tecs anläggning i Borlänge. Som produktionschef kommer Robin att ansvara för tillverkningen av LC-Tecs specificerade produkter och för tillverkningslaget som idag består av 11 personer. Robin kommer närmast från Northcone AB där han verkade som produktionschef. Frånträdande produktionschef Britta Backlund blir kvar … Read More

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i LC-Tec Holding AB (publ), 556480-7377 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredag den 15 maj 2020 klockan 12.00 i Bolagets lokaler, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 maj 2020 och dels anmäla sig hos Bolaget … Read More

Ny storägare i LC-Tec

Magnus Nilsson har förvärvat 1 000 000 aktier i LC-Tec Holding AB från Hörnell Teknikinvest AB. Aktieposten motsvarar en ägarandel om 5,8% i LC-Tec. Magnus Nilsson är företagare inom transportbranschen samt privatinvesterare. – LC-Tec för en anonym tillvaro i en oansenlig byggnad i Borlänge, men det är fascinerande att se den högteknologiska tillverkningen och förstå vilka möjligheter företaget har, säger … Read More

LC-Tec Holding AB publicerar bokslutskommuniké för 2019

Fjärde kvartalet • Nettoomsättningen uppgick till 7,7 Mkr (6,9 Mkr). • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 0,1 Mkr (0,0 Mkr). • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 0,1 Mkr (0,0 Mkr). • Resultat per aktie efter skatt och extraordinära kostnader uppgick till 0,01 kr (0,00 kr). • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 4,7 Mkr (0,7 Mkr). Helåret • … Read More

LC-Tecs samarbetspartner och distributör Lightspeed Design Inc. indragen i patenttvist i Tyskland

Inom produktområdet 3D säljer LC-Tec Displays AB den patenterade polarisationsmodulator PolarSpeed® till det amerikanska företaget Lightspeed Design Inc. Den utgör grundkomponenten i Lightspeeds 3D-system DepthQ®, vilket de i sin tur via distributörer säljer för visning av 3D-filmer på den internationella biografmarknaden. En av Lightspeeds produkter, DepthQ® CineBright® som har hög ljuseffektivitet och är avsedd för större biografdukar, är nu föremål … Read More

LC-Tec Displays AB söker ny produktionschef

Hos LC-Tec kliver du in i en högteknologisk miljö där innovation och unika produkter blir ditt expertområde. Som produktionschef utgör du en nyckelroll i organisationen där dina idéer och förslag tas väl omhand. Är du intresserad av att utveckla dig och ditt ledarskap är detta rollen för dig! Om tjänsten LC-Tec är ett unikt teknikföretag som specialiserar sig på optiska … Read More

LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – september 2019

Tredje kvartalet • Nettoomsättningen uppgick till 4,7 Mkr (5,1 Mkr). • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till -0,2 Mkr (1,3 Mkr). • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,2 Mkr (1,3 Mkr). • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,13 kr (0,06 kr). • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,3 Mkr (3,8 Mkr). Januari – september • Nettoomsättningen … Read More