LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – september 2019

Tredje kvartalet • Nettoomsättningen uppgick till 4,7 Mkr (5,1 Mkr). • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till -0,2 Mkr (1,3 Mkr). • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,2 Mkr (1,3 Mkr). • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,13 kr (0,06 kr). • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,3 Mkr (3,8 Mkr). Januari – september • Nettoomsättningen … Read More

LC-Tec Holding AB – LC-Tec Displays AB erhåller stororder

Som tidigare kommunicerats tecknade LC-Tec Holding AB (publ) genom dotterbolaget LC-Tec Displays AB i augusti 2018 ett ramavtal gällande utveckling av en produkt relaterad till bolagets kärnverksamhet och erhöll i början av 2019 en första order inom avtalet. LC-Tec Displays AB har nu erhållit ytterligare en order inom detta ramavtal avseende fortsatt optimering samt kvalificering av den aktuella produkten som … Read More

LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – juni 2019

Andra kvartalet • Nettoomsättningen uppgick till 4,2 Mkr (5,6 Mkr). • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till -0,7 Mkr (1,8 Mkr). • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,7 Mkr (1,8 Mkr). • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,9 Mkr (1,0 Mkr). • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,04 kr (0,08 kr). Första halvåret • Nettoomsättningen uppgick … Read More

LC-Tec Holding: LC-Tec reserverar fordran om 2 Mkr

I samband med avyttring av dotterbolag under början av 2016 uppstod en tilläggsköpeskilling om 2 Mkr att regleras under innevarande år. Då rättsläget är oklart avvaktades en dom rörande andra parter i Högsta Förvaltningsdomstolen, som tyvärr avvisade målet i förra veckan. Fordran kvarstår, men det är osäkert när rättslig klarhet kan uppnås. Styrelsen har därför beslutat att reservera beloppet om … Read More

LC-Tec Holding: Kommuniké från årsstämma

LC-TEC HOLDING: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA LC-Tec Holding AB (publ) höll årsstämma den 14 maj 2019 i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag. Till stämmans ordförande valdes Ingvar Andersson. Stämman beslutade: • Att fastställa bolagets och koncernens balans- och resultaträkning. • Att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag. • Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. • Att styrelsearvoden skall utgå med 140 … Read More

LC-Tec Holding: Offentliggörande av årsredovisning för verksamhetsåret 2018

LC-Tec Holding ABs årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.lc-tec.se. Årsredovisning 2018 (in Swedish) Om LC-TecLC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, switchbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. … Read More

LC-Tec Holding: LC-Tec Displays AB erhåller finansiellt stöd från Vinnova

Verket för innovationssystem (Vinnova), en svensk statlig förvaltningsmyndighet med uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem, har inom utlysningen “Innovationsprojekt i företag” beviljat LC-Tec Displays AB bidrag till ett projekt avseende utveckling av ett flytande kristallbaserat gråskalefilter för glasögon med förstärkt verklighet. Vinnova bedömer att projektet bygger på en innovation med stor … Read More