LC-Tec Holding AB: LC-Tec offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemissionen

Styrelsen i LC-Tec Holding AB (publ) (“Bolaget” eller “LC-Tec”) meddelade den 27 april 2022 att den beslutade, med stöd från bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2021, om en företrädesemission av units om cirka 19 MSEK (“Företrädesemissionen”). Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 20 maj 2022. LC-Tec kan nu offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.


Sammanfattning av utfallet i Företrädesemissionen

Genom Företrädesemissionen erbjöds 4 318 103 units till en teckningskurs om 4,38 SEK per unit. 2 144 504 units (motsvarade 49,7 procent av Företrädesemissionen) tecknades med stöd av uniträtter. Därtill lämnades anmälningar om teckning av 674 471 units (motsvarande 15,6 procent av Företrädesemissionen) utan stöd av uniträtter in under teckningsperioden. Företrädesemissionen blev tecknad till 65,3 procent. Därutöver tecknas 1 499 128 units (motsvarande 34,7 procent av Företrädesemissionen) i enlighet med det emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget. Företrädesemissionen blev därmed tecknad till totalt 100 procent. Företrädesemissionen tillför LC-Tec cirka 19 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.


Tilldelning och betalning för units som tecknats utan stöd av uniträtter

Tilldelning av total 674 471 units (2 173 599 units inklusive de units som tilldelats till emissionsgaranter) som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som styrelsen beslutat om och som beskrivs i bolagsbeskrivningen avseende Företrädesemissionen. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter (i form av en avräkningsnota) kommer att skickas ut den 25 maj 2022. Endast de som har blivit tilldelade units kommer bli informerade. Betalning för units som har tecknats utan stöd av uniträtter ska erläggas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan senast den 31 maj 2022.

De som tecknat sig för units genom förvaltare erhåller besked om eventuell tilldelning, och ska erlägga betalning för tilldelade units, i enlighet med respektive förvaltares instruktioner och rutiner.


Handel med betalda tecknade units (BTU) och de nya aktierna

De som tecknat units med stöd av uniträtter erhåller initialt s.k. betalda tecknade units (BTU). Handel med BTU på Nordic Growth Market Nordic SME Sweden kommer att pågå till omkring vecka 25 2022. Ombokning av BTU till nya aktier förväntas omkring vecka 25 2022 då handeln med nya aktier på Nordic Growth Market Nordic SME Sweden förväntas börja.


Förändringar i LC-Tecs aktiekapital samt i antalet aktier

Genom Företrädesemissionen kommer LC-Tecs aktiekapital öka med 878 620,6 SEK (från 1 757 241,3 SEK till 2 635 861,9 SEK) och antalet aktier med 8 636 206 (från 17 272 413 till 25 908 619).


Rådgivare

Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till LC-Tec i samband med Företrädesemissionen.


För mer information, vänligen kontakta:

Paula Bergman, VD, LC-Tec Holding AB (publ)
Tel: +46 73 0243 033
E-post: paula.bergman@lc-tec.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2022 kl. 15:00 CET.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal “LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I Bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.

Bolagets aktie är upptagen till handel på Nordic Growth Market Nordic SME Sweden under kortnamn LCT.


Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Bolaget kommer endast att ske genom den Bolagsbeskrivning som offentliggörs genom detta pressmeddelande. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i Securities Act någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA