Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 i LC-Tec Holding AB

LC-Tec Holding AB (“LC-Tec” eller “Bolaget”) meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO4. Den 22 september avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO4. Totalt nyttjades 3 716 278 optioner av serie TO4, vilket motsvarar cirka 86,1 procent av det totala antalet optioner av serie TO4. Totalt tillförs Bolaget cirka 3,3 MSEK från TO4.

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 i LC-Tec

Under perioden 11 – 22 september 2023 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO4 kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 3 716 278 optioner av serie TO4 vilket motsvarar cirka 86,1 procent av det totala antalet optioner. Totalt tillförs Bolaget cirka 3,3 MSEK från TO4.

Genom de nyttjade antalet teckningsoptioner tillförs 3 716 278 nya aktier till Bolaget, totalt nytt antal aktier blir därmed 29 624 897 stycken. Aktiekapitalet ökar med 378 082,51 SEK, vilket medför att totalt aktiekapital i Bolaget efter utfallet uppgår till 3 013 944,41 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 12,5 procent baserat på antalet aktier i LC-Tec och utfallet av nyttjandet av TO4. Omväxling av interimsaktier till aktier planeras ske under vecka 40, 2023.

Rådgivare

Partner Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till LC-Tec i samband med optionslösen avseende TO4.

Denna information är sådan information som LC-Tec Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2023, klockan 11:15 CET.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Olle Westblom
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: +46 243 79 40 70
Mail: olle.westblom@lc-tec.se

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal “LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.