Sista dag för teckning av aktier med teckningsoptioner av serie TO4 i LC-Tec är idag, den 22 september 2023

LC-Tec Holding AB (“LC-Tec” eller “Bolaget”) meddelar att idag, den 22 september 2023, är den sista dagen för teckning av teckningsoptioner av serie TO4. Varje TO4 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i LC-Tec till en kurs om 0,89 SEK.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO4 nyttjas kommer LC-Tec att tillföras cirka 3,8 MSEK . Innehavare av TO4 måste teckna nya aktier genom utnyttjande av TO4 senast klockan 15:00 CEST idag den 22 september 2023.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO4 i sammandrag:

Nyttjandeperiod: 11 september – 22 september 2023.

Villkor: En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 0,89 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym: 4 318 103 utestående teckningsoptioner av serie TO4. Maximalt cirka 3,8 MSEK.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4: 20 september 2023.

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla utan värde krävs att du tecknar nya aktier, genom nyttjande av teckningsoptioner, senast klockan 15:00 CEST idag den 22 september 2023.

Så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO4

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.
2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade. Teckningssedel för teckning av direktregistrerade aktier hittar du på LC-Tec:s hemsida, www.lc-tec.se.

Om du har dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner.

För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går till väga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att banken/förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av teckningsoptionerna i god tid innan teckningstiden avslutas.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Partner Fondkommission. Anmälningssedel skickas ut till direktregistrerade optionsinnehavare och finns även tillgänglig på www.lc-tec.se. I samband med att anmälningssedel skickas in till Partner Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 CEST den 22 september 2023. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som “interimsaktier” eller “IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i LC-Tec.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Partner Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till LC-Tec i samband med optionslösen avseende TO4.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Olle Westblom
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: +46 243 79 40 70
Mail: olle.westblom@lc-tec.se

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal “LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.