LC-Tec Holding: Kommuniké från årsstämma

LC-Tec Holding AB (publ) höll årsstämma den 10 maj 2017 i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag.

Till stämmans ordförande valdes Ingvar Andersson.

Stämman beslutade:

•   Att fastställa bolagets och koncernens balans- och resultaträkning
•   Att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag
•   Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
•   Att styrelsearvoden skall utgå med 125 000 kr till ordförande och 75 000 kr till övriga stämmovalda ledamöter
•   Att till styrelseledamöter omvälja Ingvar Andersson, Åke Hörnell, Johan Othelius samt Anna Weiner Jiffer
•   Att till revisor omvälja Dalrev Revision & Redovisning AB med ansvarig huvudrevisor Anders Hassis
•   Att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler enligt styrelsens förslag i kallelsen till stämman.

Samtliga stämmobeslut var enhälliga.

Vid konstituerande styrelsesammanträde efter stämmans avslutande omvaldes Ingvar Andersson till ordförande.


Kommuniké från årsstämma