LC-Tec Holding: Kommuniké från årsstämma

LC-Tec Holding AB (publ) höll årsstämma den 11 maj 2016 i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag.

Till stämmans ordförande valdes Ingvar Andersson.

Stämman beslutade:

    •  Att fastställa bolagets och koncernens balans- och resultaträkning
    •  Att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag
    •  Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
    •  Att styrelsearvoden skall utgå med 125 000 kr till ordförande och 75 000 kr till övriga stämmovalda ledamöter
    •  Att till styrelseledamöter omvälja Ingvar Andersson, Åke Hörnell, Johan Othelius samt Anna Weiner Jiffer
    •  Att till revisor omvälja Dalrev Revision & Redovisning AB med ansvarig huvudrevisor Anders Hassis
    •  Att tillsätta en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största ägarna

Samtliga stämmobeslut var enhälliga.

Vid konstituerande styrelsesammanträde efter stämmans avslutande omvaldes Ingvar Andersson till ordförande.