LC-Tec Holding: Kallelse till årsstämma, 13 Maj 2013

LC-TEC HOLDING AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i LC-Tec Holding AB (publ), 556480-7377 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 13 maj 2013 klockan 15:00 i Restaurang Officerssalongen, Rommehedslägret 3,784 63 Borlänge.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 maj 2013 och dels anmäla sig hos Bolaget senast klockan 16:00 den 6 maj 2013 per e-post till info@lc-tec.se, per telefon 0243-79 40 70 eller genom brev under adress LC-Tec Holding AB, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 6 maj 2013 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Ombud

Aktieägare som skall företrädas av ombud skall utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten, som skall företes i original på stämman, får inte vara äldre än fem år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovan angiven adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning för stämman

7. Anförande av Bolagets verkställande direktör

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9. Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning; jämväl för koncernen

b. disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

11. Val av styrelse

12. Val av revisor

13. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier

14. Återställande av aktiekapitalet

15. Stämmans avslutande

 

Styrelsens förslag:

Punkt 9b:

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Punkt 10: Förslag till arvoden

Aktieägare representerande mer än 75% av aktierna i Bolaget föreslår att stämman beslutar om att arvode till styrelsen skall utgå med 425 000 kr (föregående år 425 000 kr) varav 125 000 kr till ordförande, samt att arvode till revisor utgår enligt räkning.

Punkt 11: Val av styrelse

Aktieägare representerande mer än 75% av aktierna i Bolaget föreslår att till styrelseledamöter omväljes Ingvar Andersson (ordf.), Åke Hörnell, Johan Othelius, Mikael Strindlund och Johan Österling.

Punkt 12: Val av revisor

Aktieägare representerande mer än 75% av aktierna i Bolaget föreslår att Joakim Nilsson omväljs till revisor.

Punkt 13: Minskning av bolagets aktiekapital för kontant återbetalning till aktieägare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av LC-Tecs aktiekapital med ett belopp om högst 30 000 kronor (”Minskningsbeloppet”) för återbetalning till aktieägare på nedan angivna villkor.

Minskningen av aktiekapitalet skall ske genom inlösen av maximalt 300 000 aktier.

Avstämningsdag för inlösen skall vara den 20 maj 2013.

Alla aktieägare har samma rätt att få aktier inlösta. För det fall att inlösen påkallas av fler än 300 000 aktier skall inlösen ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en lämnat till inlösen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Anmälan för inlösen skall ske under perioden den 20 maj – 3 juni 2013 på särskild blankett.

Inlösenkursen, som baseras på handeln med Bolagets aktie under mars månad 2013, skall vara 2 kr och 55 öre/aktie, vilket med 2 kr och 45 öre överstiger akties kvotvärde.

Ersättningen för de inlösta aktierna skall utbetalas genom Euroclear när aktieindragningen verkställs.

Detta beslut om minskning innebär att Bolagets aktiekapital minskar från 1 757 241,30 kronor till 1 727 241,30 kronor och antalet aktier från 17 572 413 till 17 272 413.

För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 14: Återställande av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att från fritt eget kapital ett belopp om högst 30 000 kronor överföres till aktiekapitalet, så att bolagets aktiekapital därefter åter uppgår till 1 757 241,30 kronor.

Förslaget är i denna del villkorat av att stämman beslutat om minskning i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande att företa vissa ändringar

Styrelsens föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de justeringar av förenämnda beslut som kan erfordras av registreringsskäl.

Styrelsens yttrande enligt 20 kap 8 § aktiebolagslagen fogas härtill, Bilaga 1.

Tillgängliga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen samt redovisningshandlingar kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget senast från och med den 29 april 2013 och kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Borlänge i april 2013
Styrelsen

KallelseLCTAGM

KallelseLCTAGM_-_Bilaga_1