LC-Tec Holding AB – Teckningskurs fastställd för teckningsoptioner av serie TO4, teckningsperiod inleds den 11 september 2023

Teckningskursen i LC-Tec Holding AB (“LC-Tec” eller “Bolaget”) optionsserie TO4 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 0,89 SEK per aktie.

Anmälningsperioden inleds den 11 september 2023 och pågår till och med den 22 september 2023. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i LC-Tec till en teckningskurs om 0,89 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO4 nyttjas tillförs Bolaget cirka 3,8 MSEK.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO4 i sammandrag:

Nyttjandeperiod: 11 september – 22 september 2023.

Villkor: En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 0,89 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym: 4 318 103 utestående teckningsoptioner av serie TO4. Maximalt cirka 3,8 MSEK.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4: 20 september 2023.

Vid fullt nyttjande av TO4 kommer antalet aktier i LC-Tec öka med 4 318 103, från 25 908 619 till 30 226 722 och aktiekapitalet öka med 439 310,30 SEK, från 2 635 861,90 SEK till 3 075 172,20 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 14,3 procent baserat på antalet aktier i LC-Tec efter fullt nyttjande av samtliga TO4. TO4 är upptagen till handel på Nordic SME Sweden under kortnamnet “LCT TO4” och med ISIN SE0017859333. Fullständiga villkor och anvisningar för TO4 hålls tillgängliga via LC-Tecs hemsida.

Om du har dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner.

För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går till väga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att banken/förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av teckningsoptionerna i god tid innan teckningstiden avslutas. 

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, genom nyttjande av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Partner Fondkommission. Anmälningssedel skickas ut till direktregistrerade optionsinnehavare och finns även tillgänglig på www.lc-tec.se i samband med teckningsperiodens start. I samband med att anmälningssedel skickas in till Partner Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 CEST den 22 september 2023. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som “interimsaktier” eller “IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i LC-Tec.

Rådgivare

Partner Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till LC-Tec i samband med optionslösen avseende TO4.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Olle Westblom
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: +46 243 79 40 70
Mail: olle.westblom@lc-tec.se

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal “LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.