LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – september 2022

LC-Tec Holding AB – Q3 2022


Tredje kvartalet i sammandrag

• Nettoomsättningen uppgick till 3,1 Mkr (5,0 Mkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -2,3 Mkr (-0,7 Mkr).
• Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -2,4 Mkr (-0,7 Mkr).
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,09 kr (-0,04kr).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,0 Mkr (-0,6 Mkr).


Januari – september i sammandrag

• Nettoomsättningen uppgick till 8,7 Mkr (14,8 Mkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -9,9 Mkr (-2,3 Mkr).
• Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -10,1 Mkr (-2,3 Mkr).
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,39 kr (-0,14kr).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -9,8 Mkr (-2,4 Mkr).


Väsentliga händelser under perioden

• Inom det prioriterade affärsområdet Kamera uppgick försäljningen under kvartalet till 0,7 Mkr, vilket är i nivå med motsvarande period föregående år. Tillverkning av den volymorder på motsvarande ca 7,8 Mkr som erhölls från en ledande västerländsk kameratillverkare i juni inleddes, och leveranser till kund beräknas att ske under kommande tre kvartal.

• Ytterligare en kameratillverkare aviserade under perioden att de avser att integrera LC-Tecs patenterade PolarView®-filter i vissa av sina kameror. Antalet kamerakunder med möjliga lanseringar under 2023 och 2024 av produkter innehållande LC-Tecs filter uppgår nu till fem.

• I september ställde LC-Tec för första gången ut på IBC-mässan i Amsterdam, vilken är den ledande mässan inom professionell produktion och leverans av media och underhållning. PolarView®-filtret rönte stor uppmärksamhet och nya kundkontakter etablerades.

• Affärsområdet Smarta glasögon är ett av LC-Tecs tillväxtområden. Försäljningen uppgick under kvartalet till 0,4 Mkr, vilket är en kraftig minskning jämfört med motsvarande period föregående år. Den begränsade försäljningen beror på fortsatta förseningar hos kunder och förväntas bestå under kommande kvartal.

• Inom affärsområdet 3D har försäljningen på den internationella biografmarknaden under en längre period legat på en låg nivå till följd av Coronapandemin. Ett trendbrott kunde dock konstateras under tredje kvartalet då försäljningen uppgick till 0,9 Mkr, vilket är mer än en fördubbling jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen förväntas öka ytterligare under fjärde kvartalet med anledning av leveranser av 3D-system till premiären av filmen Avatar 2 i december.

• Under första kvartalet startade ett investeringsprogram i bolagets produktionsanläggning i Borlänge. Arbetet inom detta fortskred under kvartalet enligt plan och beräknas vara helt genomfört i början av 2023 och kommer att öka LC-Tecs produktionskapacitet samtidigt som tillverkningskostnaden sänks.

• Osäkerhet till följd av effekterna av Coronapandemin bedöms fortsatt existera i Asien, och då främst Kina, men leveranser och kundkontakter kunde under kvartalet upprätthållas på ett acceptabelt sätt.

• Kriget i Ukraina bedöms hittills inte ha haft negativa effekter på marknadens vilja att köpa LC-Tecs kunders produkter och LC-Tec har inte några affärs- eller andra relationer i Ukraina eller Ryssland.

• LC-Tec tecknade under perioden avtal med Olle Westblom, tidigare VD för Sivers IMA AB (publ), som kommer att tillträda som verkställande direktör för bolaget senast den 1 december.

• Johan Hedback tillträdde som ny produktionschef vid LC-Tecs anläggning i Borlänge där han ansvarar för bolagets produktion och produktionsteam.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Inga väsentliga händelser finns att rapportera.


VD-ord

Det som började med att vi 2012 undersökte möjligheten för ett LC-filter i övervakningskameror har tio år senare lett fram till att vårt PolarView®-filter återfinns i en av biografmarknadens allra mest högpresterande och respekterade videokameror. Vissa av nästa års storfilmer från Hollywood kommer att filmas med kameror innehållande LC-Tecs produkt. Vi har under flera års tid levererat till kinesiska kameratillverkare, men när nu en västerländsk aktör lanserar en kamera innehållande vårt filter ses det som ett kvitto på att det fungerar och är tillförlitligt. Även om vi inte explicit kan säga vilka våra kunder är förstår branschen att det sannolikt är LC-Tecs filter det handlar om.

Vi är så vitt vi känner till den enda fristående leverantören av ett LC-baserat elektroniskt ND-filter. När vi nyligen ställde ut vid IBC-mässan i Amsterdam, den ledande mässan inom professionell produktion och leverans av media och underhållning, var vi bland över 1000 utställare ensamma om detta erbjudande. Allt fler kunder som vi under många år har arbetat tillsammans med för produktoptimering börjar nu indikera produktionsstart. Några av dem kan vara i gång nästa år, men det är under 2024 och 2025 som det finns möjlighet till riktigt stora volymer.

Det är oerhört tillfredsställande att kunna konstatera att många års hårt och målmedvetet arbete har tagit oss till de möjligheter vi nu står inför och jag är stolt över att ha skapat dem tillsammans med den engagerade personalen i Borlänge. Nu gäller det förvalta dessa och omvandla dem till ökad omsättning och vinst genom att växla upp och öka leveransförmåga och leveransvolymer. Det är med glädje jag välkomnar Olle Westblom till LC-Tec, hans erfarenhet och kunnande kommer att vara oerhört värdefullt för den stundande tillväxtresan.

Jesper Osterman, tf. VD/CTO


Rapporttillfällen
Under verksamhetsåret 2022 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

• Bokslutskommuniké – 24 februari 2023
• Årsredovisning – 26 april 2023


Rapporten i sin helhet bifogas.


Kontaktuppgifter

LC-Tec Holding AB
Tunavägen 281
781 73 Borlänge
Web: www.lc-tec.se
Email: info@lc-tec.se
Tel: 0243-79 40 70

Jesper Osterman
tf. VD/CTO
Tel: 073-981 13 79

Ingvar Andersson
Styrelseordförande
Tel: 070-511 46 27


Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons (tf. VD/CTO) försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022 kl. 8:30 CET.


LC-Tec – Verksamheten i korthet

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal “LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.