LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – mars 2023

LC-Tec Holding AB – Q1 2023

Första kvartalet i sammandrag
• Nettoomsättningen uppgick till 5,6 Mkr (2,4 Mkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -3,1 Mkr (-2,6 Mkr).
• Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -3,1 Mkr (-2,7 Mkr).
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,12 kr (-0,15 kr).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,8 Mkr (-3,5 Mkr).


Viktiga händelser under kvartalet

• I januari 2023 tecknade LC-Tec avtal med en amerikansk försäljningsagent Ryan Avery, vilken kommer att agera försäljningsagent för utvalda applikationer.
• I början av februari 2023 erhöll LC-Tec en första volymorder på 500 000 SEK från en världsledande leverantör av objektivadaptrar.


Viktiga händelser efter periodens utgång

• Efter periodens slut har inga väsentliga händelser rapporterats.


VD kommentar

Det är med blandade känslor jag ser tillbaka på resultatet för årets första kvartal. Jämfört med första kvartalet förra året, mer än fördubblades försäljningen, vilket är mycket glädjande. Resultatet är dock fortfarande negativt, mycket beroende på att vi är mer personal än förra året som arbetar med produktion och utvecklingsprojekt.

Det är i linje med förväntningarna, där vi ligger mellan framgångar på två olika produktområden, polarisationsmodulatorer som monteras på projektorer för att visa 3D-filmer och det kommande, större området som är produkter för professionella videokameror baserade vårt patenterade ND-filter, PolarView®. Kostnaderna vi lägger på utvecklingsprojekt, i nära samarbete med kunder, är en investering i framtida intäkter. Vi har under kvartalet även arbetat intensivt med att förbättra såväl leveransprecision som utbyten.

Jag har tidigare meddelat att flera kunder inom kamerasegmentet alltmer övergår från protototypbeställningar till serieleveranser. Hur snabbt deras behov realiseras i order är i sin tur beroende av deras produktlanseringar, men också vår förmåga att utveckla produkter som uppfyller kunders krav på prestanda och prisnivåer. De serieorder på PolarView®-produkter som bolaget fick under 2022 och den order som kommunicerades visar att bolagets strategi inom detta segment är rätt väg för stabil expansion. LC-Tec levererar prototyper och har tekniska diskussioner med de flesta av världens största kameraleverantörer inkluderande de med högst prestanda på sina produkter. Under kvartalet har vi inlett initiala produktdiskussioner med nya kamerakunder och i dagsläget jobbar vi parallellt med flera kundprojekt. För att stärka bolaget med utveckling- och marknadsföringsaktiviteter på den amerikanska marknaden har vi anlitat Ryan Avery som konsult och försäljningsagent för utvalda applikationer.

Under de månader jag varit VD har mitt fokus legat på att strukturera upp bolaget för tillväxt och inleda arbetet med att bli en trovärdig leverantör till dessa, mycket stora, internationella företag. Ett viktigt område är uppbyggnad av produktionskapacitet där vi letar efter externa tillverkare som klarar av stora volymer samtidigt som vi i Borlänge fokuserar på produkter med lägre volymer och höga marginaler. Det arbetet inleddes under 2022 i och med den företrädesemission som genomfördes under andra kvartalet 2022. Det arbetet fortsätter under 2023.

LC-Tec är ett unikt teknikbolag på väg in i en mycket intressant utveckling där jag känner stor tillförsikt för framtiden, vilket förstärkts av de intensiva kontakter och projekt vi har med kunder.

Olle Westblom, VD LC-Tec Holding AB (publ)


Kommande rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2023 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

• Halvårsrapport – 22 augusti 2023
• Niomånadersrapport – 27 oktober 2023
• Bokslutskommuniké – 23 februari 2024
• Årsredovisning – 25 april 2024


Rapporten i sin helhet bifogas.


För mer information, vänligen kontakta:

LC-Tec Holding AB
Tunavägen 281
781 73 Borlänge
Web: www.lc-tec.se
Email: info@lc-tec.se
Tel: 0243-79 40 70

Olle Westblom
VD
Tel: 073-0243 033

Ingvar Andersson
Styrelseordförande
Tel: 070-511 46 27

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023 kl. 9:45 CET.


Detta är LC-Tec

LC-Tec är ett teknikföretag specialiserat på optiska komponenter baserade på flytande kristallteknologi (LC). Beläget i Borlänge, Sverige, har LC-Tec över 30 års erfarenhet av att designa och tillverka ett brett utbud av LC-baserade produkter, inklusive optiska slutare, variabla ND-filter, polarisationsmodulatorer, variabla retardrar och informationsdisplayer.

Med anläggningar som rymmer avancerade elektrooptiska laboratorier samt en modern tillverkningslinje för passiv matris LCD-skärmar, är LC-Tec en one-stop-shop som täcker hela spannet från tidig FoU till volymtillverkning. LC-Tecs aktier handlas på NGM Nordic SME.