LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden april – juni 2023

LC-Tec Holding AB – Q2 2023

Andra kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 7,3 Mkr (3,1 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,4 Mkr (-4,9 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -2,7 Mkr (-5,1 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,22 kr (-0,30 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,4 Mkr (-3,5 Mkr).

Viktiga händelser under kvartalet

 • I början av juni deltog LC-Tec på på en amerikansk mässa för professionell video i Hollywood, vid vilken DP Phil Holland publicerades testresultat av LC-Tec PolarView®- eND filter för placering framför linsen som också redovisas i branschtidningen Cine Gear Expo News. Resultaten visade att LC-Tecs filter är en filmfotografs dröm. Omedelbar, kontinuerligt justerbar ND-filtrering möjliggör tidigare ouppnåeliga nivåer av kontroll under en tagning.
 • I slutet av juni 2023 kommunicerade LC-Tec att det uppstått en övertalighet i den egna organisationen till följd av en ökad effektivitet vilket gör att LC-Tec varslat ett antal anställda vid företagets anläggning i Borlänge. Åtgärden leder till minskade kostnader från och med tredje kvartalet 2023.
 • Q2 2023 var det försäljningsmässigt bästa kvartalet i bolagets moderna historia

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Mission Impossible 7, som hade premiär i juli, använder sig av Z CAMs kameror, vilka i sin tur använder sig av LC-Tecs elektroniska ND-filter

VD kommentar

Vi gjorde försäljningsmässigt vårt bästa kvartal i bolagets moderna historia. Summerat gäller det även för halvåret, återigen mycket glädjande. Resultatet är dock fortfarande negativt, mycket beroende på att vi är mer personal än förra året som arbetar med produktion och utvecklingsprojekt, vilket i sin påverkar produktiviteten.

Det är i linje med förväntningarna, där vi ligger mellan framgångar på två olika produktområden, polarisationsmodulatorer som monteras på projektorer för att visa 3D-filmer och det kommande, större området som är produkter för professionella videokameror baserade vårt patenterade ND-filter, PolarView®. Resultatet påverkas också av att marginalerna för det nya produktområden är betydligt mindre än för polarisationsmodulatorerna. Kostnaderna vi lägger på utvecklingsprojekt, i nära samarbete med kunder, är en investering i framtida intäkter. Vi har under det andra kvartalet fortsatt med att förbättra såväl leveransprecision som produktivitet.

Jag har tidigare meddelat att flera kunder inom kamerasegmentet alltmer övergår från protototypbeställningar till serieleveranser. Hur snabbt och stort deras behov realiseras är i sin tur beroende av deras produktlanseringar, men också vår förmåga att utveckla produkter som uppfyller deras krav på prestanda och prisnivåer.

De serieorder på PolarView®-produkter som bolaget fick under 2022 och de order som vi levererar på i år, visar att bolagets strategi inom detta segment är rätt väg för stabil expansion. LC-Tec levererar produkter och prototyper samt har tekniska diskussioner med de flera av världens största kameraleverantörer inkluderande de med högst prestanda på sina produkter. Under våren har vi inlett produktdiskussioner med nya kamerakunder och i dagsläget jobbar vi parallellt med flera kundprojekt. För att klara av de riktig höga volymerna som planeras i de pågående och kommande projekt, har vi fördjupat samarbetet med den valda partnern för extern tillverkning.

Vi fortsätter nu vårt målmedvetna arbete att utveckla och sälja produkter baserade på vår patenterade teknikportfölj. LC-Tec är ett unikt teknikbolag på väg in i en mycket intressant utveckling där jag känner stor tillförsikt för framtiden, vilket förstärkts av de intensiva kontakter och projekt vi har med kunder.

Olle Westblom, VD LC-Tec Holding AB (publ)

Kommande rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2022 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

 • Niomånadersrapport – 27 oktober 2023
 • Bokslutskommuniké – 23 februari 2024
 • Årsredovisning – 25 april 2024

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2023 kl. 15:45 CET.

LC-Tec Holding AB
Tunavägen 281
781 73 Borlänge

Web: www.lc-tec.se
Email: info@lc-tec.se
Tel: 0243-79 40 70

Olle Westblom
VD
Tel: 073-0243 033

Ingvar Andersson
Styrelseordförande
Tel: 070-511 46 27

Detta är LC-Tec

LC-Tec är ett teknikföretag specialiserat på optiska komponenter baserade på flytande kristallteknologi (LC).
Beläget i Borlänge, Sverige, har LC-Tec över 30 års erfarenhet av att designa och tillverka ett brett utbud av LC-baserade produkter, inklusive optiska slutare, variabla ND-filter, polarisationsmodulatorer, variabla retardrar och informationsdisplayer.
Med anläggningar som rymmer avancerade elektrooptiska laboratorier samt en modern tillverkningslinje för passiv matris LCD-skärmar, är LC-Tec en one-stop-shop som täcker hela spannet från tidig FoU till volymtillverkning. LC-Tecs aktier handlas på NGM Nordic SME.