LC-Tec Holding AB offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2022

LC-Tec Holding ABs årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.lc-tec.se.

LC-Tec Holding AB Årsredovisning 2022

Vid jämförelse med den bokslutskommuniké som publicerades den 24 februari 2023 har följande justeringar genomförts i årsredovisningen:

• Den sedan tidigare aktiverade skattefordran om 4,4 MSEK har av försiktighetsskäl skrivits ned till noll. Koncernens resultat påverkas i motsvarande omfattning.
• Viss del av koncernens nettoomsättning för bokföringsåret 2022 har i samband med upprättandet av årsredovisningen klassificerats om till Övriga rörelseintäkter. Totala intäkter är oförändrade.
• Vissa poster i kassflödesanalysen har omklassificerats. Årets kassaflöde är oförändrat.

I revisionsberättelsen gällande väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift, vill revisor vill fästa uppmärksamhet på upplysningen i förvaltningsberättelsen under avsnittet “Framtida finansiering” där det framgår att bolaget för 2022 redovisar ett negativt kassaflöde och resultat, utifrån tillgänglig likviditet på balansdagen så behöver bolaget kapitaltillskott för att finansiera den fortsatta verksamheten.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27

Olle Westblom
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: 073-0243 033
Mail: info@lc-tec.se

Detta är LC-Tec
LC-Tec är ett teknikföretag specialiserat på optiska komponenter baserade på flytande kristallteknologi (LC). Beläget i Borlänge, Sverige, har LC-Tec över 30 års erfarenhet av att designa och tillverka ett brett utbud av LC-baserade produkter, inklusive optiska slutare, variabla ND-filter, polarisationsmodulatorer, variabla retardrar och informationsdisplayer.

Med anläggningar som rymmer avancerade elektrooptiska laboratorier samt en modern tillverkningslinje för passiv matris LCD-skärmar, är LC-Tec en one-stop-shop som täcker hela spannet från tidig FoU till volymtillverkning. LC-Tecs aktier handlas på NGM Nordic SME.