LC-Tec Holding AB: LC-Tec meddelar sista dag för handel i BTU samt första dag för handel i teckningsoptioner serie TO 4

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Företrädesemissionen av units i LC-Tec Holding AB (publ) (“LC-Tec” eller “Bolaget“) som offentliggjordes den 27 april 2022 (“Företrädesemissionen“) har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade units (“BTU“) kommer att ersättas med vanliga aktier och teckningsoptioner serie TO 4. Sista dag för handel med BTU är den 23 juni 2022 och stoppdagen hos Euroclear Sweden AB är den 28 juni 2022, varefter utbokning av aktier och teckningsoptioner på respektive aktieägares VP-konto/depå kommer att ske. Teckningsoptionerna kommer att handlas med ISIN-kod SE0017859333 och första dag för handel beräknas bli den 30 juni 2022.

Rådgivare
Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till LC-Tec i samband med Företrädesemissionen.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2022 kl. 17:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Ingvar Andersson, Styrelseordförande, LC-Tec Holding AB (publ)
Tel: +46 70 511 46 27
E-post: info@lc-tec.se

Om LC-Tec
LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal “LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I Bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se. Bolagets aktie är upptagen till handel på Nordic Growth Market Nordic SME Sweden under kortnamn LCT.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Bolaget kommer endast att ske genom den Bolagsbeskrivning som offentliggörs genom detta pressmeddelande. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i Securities Act någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.