LC-Tec Holding AB – LC-Tec erhåller betalning av tilläggsköpeskilling om 2 Mkr

LC-Tec Holding AB – LC-Tec erhåller betalning av tilläggsköpeskilling om 2 Mkr (211112).pdf

I samband med avyttring av dotterbolag under 2016 uppstod en tilläggsköpeskilling om 2 Mkr att regleras under 2019. Då rättsläget vid tidpunkten var oklart avvaktades en dom rörande andra parter i Högsta Förvaltningsdomstolen, och fordran beträffande tilläggsköpeskillingen reserverades i sin helhet. Nu har rättslig klarhet uppnåtts, och beloppet har därmed erhållits. I och med att fordran tidigare varit reserverad så innebär detta ett tillskott i såväl resultat som kassaflöde.


För ytterligare upplysningar kontakta:

Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27
Mail: info@lc-tec.se


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2021 kl. 8:30 CET.