LC-Tec Holding AB: Kommuniké från fortsatt årsstämma, 19 Juni 2012

LC-Tec Holding AB (publ) höll fortsatt årsstämma den 19 maj 2012 bolagets lokaler i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag.

Till stämmans ordförande valdes Johan Österling.

Stämman beslutade i enligt med tidigare publicerat förslag:

• Att anta ny bolagsordning med ändrat antal aktier (10 000 000 – 40 000 000) och ändrat aktiekapital (1 000 000 kr – 4 000 000 kr).

• Att fastställa bolagets och koncernens resultaträkning för 2011.

• Att minska aktiekapitalet med 20 815 172 kr för täckande av förlust.

• Att minska aktiekapitalet med 389 245 kr genom inlösen av 5 000 000 aktier i LC-Tec Holding AB(publ) från Hörnell Teknikinvest AB som vederlag för samtliga LC-Tec-koncernens aktier och andelar i LC-Tec Asia Ltd och EuroLCDs Sia.

• Att anmälan för inlösen skall ske under perioden den 19 – 30 juni, 2012.

• Att fastställa bolagets och koncernens balansräkning.

• Att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag

• Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

• Att återställa aktiekapitalet genom överföring från uppskrivningsfonden till aktiekapitalet.

Stämman beslutade vidare att som ytterligare styrelseledamot välja Mikael Strindlund.

 

Samtliga stämmobeslut var enhälliga

LC-Tec Holding AB_Kommuniké frånfortsatt årsstämma