LC-Tec Holding AB – Kommuniké från årsstämma

LC-Tec Holding AB (publ) höll årsstämma den 12 maj 2021 i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag.

Till stämmans ordförande valdes Ingvar Andersson.

Stämman beslutade:
• Att fastställa bolagets och koncernens balans- och resultaträkning.
• Att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag.
• Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
• Att styrelsearvoden skall utgå med 140 000 kr till ordförande och 80 000 kr till övriga stämmovalda ledamöter.
• Att till styrelseledamöter omvälja Ingvar Andersson, Åke Hörnell, och Anna Weiner Jiffer, samt nyvälja Anders Björkman.
• Att till revisor nyvälja bolaget KPMG AB, med Torbjörn Sjöström och Thomas Nielsen som ansvariga huvudrevisorer.
• Att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler enligt styrelsens förslag i kallelsen till stämman.

Samtliga stämmobeslut var enhälliga.

Vid konstituerande styrelsesammanträde efter stämmans avslutande omvaldes Ingvar Andersson till ordförande.


För ytterligare upplysningar kontakta:

Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27

Mail: info@lc-tec.se