LC-Tec Holding AB – Kommuniké från årsstämma

LC-Tec Holding AB (publ) höll årsstämma den 11 maj 2023 i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag.

Till stämmans ordförande valdes Ingvar Andersson.

Stämman beslutade:
• Att fastställa bolagets och koncernens balans- och resultaträkning.
• Att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag.
• Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer.
• Att styrelsearvoden skall utgå med 150 000 kr till ordförande och 85 000 kr till övriga stämmovalda ledamöter.
• Att till styrelseledamöter omvälja Ingvar Andersson, Anders Björkman, Åke Hörnell, och Anna Weiner Jiffer, samt nyvälja Jesper Brodersen.
• Att till revisor omvälja bolaget KPMG AB, med Thomas Nielsen som ansvarig huvudrevisor.
• Att inrätta valberedning enligt styrelsens förslag.
• Att ändra bolagsordning med ändringar rörande aktiekapital och antal aktier enligt styrelsens förslag.

Samtliga stämmobeslut var enhälliga.

Vid konstituerande styrelsesammanträde efter stämmans avslutande omvaldes Ingvar Andersson till ordförande.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27

Mail: info@lc-tec.se

Om LC-Tec
LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal “LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.