LC-Tec Holding AB – Kommuniké från årsstämma

LC-Tec Holding AB (publ) höll årsstämma den 11 maj 2022 i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag.

Till stämmans ordförande valdes Ingvar Andersson.

Stämman beslutade:
• Att fastställa bolagets och koncernens balans- och resultaträkning.
• Att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag.
• Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
• Att styrelsearvoden skall utgå med 140 000 kr till ordförande och 80 000 kr till övriga stämmovalda ledamöter.
• Att till styrelseledamöter omvälja Ingvar Andersson, Åke Hörnell, Anders Björkman och Anna Weiner Jiffer.
• Att till revisor omvälja bolaget KPMG AB, med Torbjörn Sjöström och Thomas Nielsen som ansvariga huvudrevisorer.
• Att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler enligt styrelsens förslag i kallelsen till stämman.

Samtliga stämmobeslut var enhälliga.

Vid konstituerande styrelsesammanträde efter stämmans avslutande omvaldes Ingvar Andersson till ordförande.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27
Mail: info@lc-tec.se

Om LC-Tec
LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal “LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.