LC-Tec Holding AB publicerar bokslutskommuniké för 2022

LC-Tec Holding AB – Bokslutskommuniké 2022

Fjärde kvartalet i sammandrag
• Nettoomsättningen uppgick till 9,5 Mkr (5,4 Mkr).
• Rörelseresultatet uppgick till 0,3 Mkr (-1,2 Mkr).
• Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 0,3 Mkr (0,8 Mkr).
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,01 kr (0,04 kr).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,5 Mkr (-0,7 Mkr).

Helåret i sammandrag
• Nettoomsättningen uppgick till 18,2 Mkr (20,2 Mkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -9,6 Mkr (-3,5 Mkr).
• Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -9,8 Mkr (-1,6 Mkr).
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,38 kr (-0,09 kr).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -12,3 Mkr (-2,3 Mkr).

Viktiga händelserna under 2022
• En ledande västerländsk kameratillverkare lade i januari 2022 en volymorder inom affärsområde kamera på motsvarande ca 1,9 Mkr.
• I maj 2022 slutförde bolaget en offensiv nyemission som tillförde bolaget 19 Mkr före emissionskostnader.
• I juni 2022 erhöll LC-Tec sin största order någonsin, 7,8 Mkr, från en kund som tidigare lagt en större volymorder.
• Sivers tidigare VD, Olle Westblom, tillträdde som ny verkställande direktör under november 2022.
• Affärsområdet 3D nådde rekordhög omsättning under det sista kvartalet 2022.

Viktiga händelserna efter årets slut
• I januari 2023 tecknade LC-Tec avtal med en amerikansk försäljningsagent Ryan Avery, vilken kommer att agera försäljningsagent för utvalda applikationer.
• I början av februari 2023 erhöll LC-Tec en första volymorder på 500 000 SEK från en världsledande leverantör av objektivadaptrar.

VD kommentar
Det är mycket glädjande att LC-Tec avslutar 2022 med en hög försäljning av vår produkt PolarSpeed®, som används för att visa 3D-film på biografer. Det gjorde att bolaget hade ett mycket starkt fjärde kvartal. Vi såg en nedgång i efterfrågan men i och med att Avatar 2 gick upp på biograferna har kundintresset kommit tillbaka. Samtidigt levererar vi en lägre försäljning 2022 jämfört med året innan. Det är i linje med förväntningarna, där vi ligger mellan framgångar på två olika produktområden, polarisationsmodulator som monteras på projektorer för att visa 3D-filmer och det kommande, större området som är produkter för professionella videokameror baserade vårt patenterade ND-filter, PolarView®.

Bolaget har tidigare meddelat att flera kunder inom kamerasegmentet alltmer övergår från protototyp-beställningar till serieleveranser. Hur snabbt deras behov ökar är i sin tur beroende av deras produktlanseringar. De serieorder på PolarView®-produkter som bolaget fick under 2022 och den order som nyligen meddelades visar att bolagets strategi inom detta segment är rätt väg för trovärdig expansion. LC-Tec levererar prototyper och har tekniska diskussioner med de flesta av världens största kameraleverantörer inkluderande de med högst prestanda på sina produkter. För att stärka bolaget med utveckling- och marknadsföringsaktiviteter för utvalda applikationer har vi anlitat den amerikanska försäljningsagenten Ryan Avery.

Jag tillträdde som VD i slutet av 2022 och Jesper Osterman, som mycket förtjänstfullt arbetat som tillförordnad VD under rekryteringsperioden, återgår till rollen som vice VD och CTO. Han kan nu fokusera på försäljning, produktledning och kundprojekt vilket är nödvändigt för att ta LC-Tec ut i världen.

Under de veckor jag varit VD har mitt fokus legat på att strukturera upp bolaget för tillväxt och inleda arbetet med att bli en trovärdig leverantör till dessa, mycket stora, internationella företag. Ett viktigt område är uppbyggnad av produktionskapacitet i Borlänge, men också utanför. Det arbetet inleddes under 2022 i och med den företrädesemission som genomfördes under andra kvartalet 2022. Det arbetet kommer att fortsätta under 2023.

LC-Tec är ett unikt teknikbolag på väg in i en mycket intressant utveckling där jag känner stor tillförsikt för framtiden.

Olle Westblom, VD LC-Tec Holding AB (publ)

Utdelning
Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall lämnas för verksamhetsåret 2022.

Kommande rapporttillfällen
LC-Tec lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

• Årsredovisning: 26 april, 2023
• Tremånadersrapport: 11 maj, 2023
• Ordinarie bolagstämma: 11 maj 2023
• Halvårsrapport: 22 augusti, 2023
• Niomånadersrapport: 27 oktober, 2023
• Bokslutskommuniké: 23 februari, 2024
• Årsredovisning: 25 april, 2024

Rapporten i sin helhet bifogas.

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons (VD) försorg, för offentliggörande den 24 februari 2023 kl. 8:15 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Olle Westblom
Verkställande direktör
+46 73-024 30 33

Ingvar Andersson
Styrelseordförande
+46 70-511 46 27

Detta är LC-Tec
LC-Tec är ett teknikföretag specialiserat på optiska komponenter baserade på flytande kristallteknologi (LC). Beläget i Borlänge, Sverige, har LC-Tec över 30 års erfarenhet av att designa och tillverka ett brett utbud av LC-baserade produkter, inklusive optiska slutare, variabla ND-filter, polarisationsmodulatorer, variabla retardrar och informationsdisplayer.

Med anläggningar som rymmer avancerade elektrooptiska laboratorier samt en modern tillverkningslinje för passiv matris LCD-skärmar, är LC-Tec en one-stop-shop som täcker hela spannet från tidig FoU till volymtillverkning. LC-Tecs aktier handlas på NGM Nordic SME.