LC-Tec Holding AB – Årsredovisningen skiljer sig från bokslutskommunikén

LC-Tec Holding AB (LC-Tec) publicerade den 20 februari bokslutskommuniké avseende verksamheten under 2011 samt fjärde kvartalet. Därefter har styrelsen under våren diskuterat och beslutat om en strategisk koncentration av verksamheten till att huvudsakligen tillverka och leverera komponenter och utrustning för 3D-visning. Denna förändring av verksamheten innebär att vissa verksamheter kommer att avyttras.

Vid en noggrannare genomgång och värdering av de olika verksamheterna har styrelsen kommit fram till att vissa tillgångar behöver omvärderas. Denna genomgång har skett tillsammans med extern företagsvärderare samt LC-Tecs revisor. Styrelsen har bedömt att dessa förändringar lämpligen införs i årsredovisningen för 2011.

De väsentliga skillnaderna mellan bokslutskommunikén och årsredovisningen är följande:

• Av- och nedskrivning av immateriella tillgångar (good-will och patent) har i koncernen skett med 21,8 MSEK i årsredovisningen jämfört med 7,4 MSEK i bokslutskommunikén. Detta gäller dels verksamheter avses att avyttras (LC-Tec ASIA) och dels patent i LightSpace Inc.

• I årsredovisningen har aktivering skett av uppskjutna skattefordringar med 12 MSEK. Beloppet är helt hänförligt till det lönsamma dotterbolaget LC-Tec Displays AB som har förlustavdrag uppgående till cirka 90 MSEK.

• Som konsekvens av värdeförändringar i koncernen genomförs motsvarande justering av värdet av aktier i dotterbolag i moderbolagets redovisning.

• I bokslutskommunikén redovisas ett kassaflöde från den löpande verksamheten om -5,2 MSEK medan motsvarande belopp i årsredovisningen uppgår till -10,4 MSEK. Skillnaden är hänförlig till en under 2011 upptagen checkkredit om 5 MSEK, som i bokslutskommunikén betraktades som övrig kortfristig rörelseskuld, medan den i årsredovisningen redovisas under finansieringsverksamheten.

Som tidigare informerats om kommer fortsatt årsstämma den 19 juni behandla årsredovisningen, samt den av styrelsen föreslagna avyttringen av verksamheter. I styrelsens förslag inför stämman framgår mer detaljerad information om avyttringen.

För ytterligare information kontakta:

Johan Österling
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Telefon: 070-538 80 00

Ingvar Andersson
Tf. VD
LC-Tec Holding AB
Telefon: 070-511 46 27

Jesper Osterman
Teknisk chef
LC-Tec Holding AB
Telefon: 073-98 11 379

Mail: info@lc-tec.se

LC-Tec Holding AB – Årsredovisningen skiljer sig från bokslutskommunikén