Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i LC-Tec Holding AB (publ), 556480-7377 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdag den 12 maj 2021 klockan 12.00 i Bolagets lokaler, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge.


Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 5 maj 2021 och dels anmäla sig hos Bolaget senast klockan 16.00 den 5 maj 2021 per e-post till info@lc-tec.se, per telefon 0243-79 40 70 eller genom brev under adress LC-Tec Holding AB, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.


Åtgärder med anledning av Coronavirus

• På grund av nuvarande situation ges möjlighet att delta vid stämmoförhandlingarna via en digital plattform efter anmälan och angivande av e-post-adress. Nuvarande bolagsordning medger dock inte röstning via digitala medier.
• Anförandet av verkställande direktören kommer att hållas kortfattat.
• Ingen förtäring kommer att erbjudas.


Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 5 maj 2021 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.


Ombud

Aktieägare som skall företrädas av ombud skall utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten, som skall företes i original på stämman, får inte vara äldre än fem år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovan angiven adress i god tid före stämman.


Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning för stämman
7. Kortfattat anförande av Bolagets verkställande direktör
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning; jämväl för koncernen
b. disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
11. Val av styrelse
12. Val av revisor
13. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
14. Stämmans avslutande


Styrelsens förslag:

Punkt 9b:
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Punkt 10: Förslag till arvoden
Aktieägare representerande mer än 75% av aktierna i Bolaget föreslår att stämman beslutar om att arvode till styrelsen skall utgå med 380 000 kr (föregående år 300 000 kr) varav 140 000 kr till ordförande, samt att arvode till revisor skall utgå med 100 000 kr för koncernen.

Punkt 11: Val av styrelse
Aktieägare representerande mer än 75% av aktierna i Bolaget föreslår att till styrelseledamöter omväljes Ingvar Andersson (ordf.), Åke Hörnell och Anna Weiner Jiffer. Till nyval föreslås Anders Björkman.

Punkt 12: Val av revisor
Aktieägare representerande mer än 75% av aktierna i Bolaget föreslår att KPMG AB med ansvariga huvudrevisorer Torbjörn Sjöström och Thomas Nielsen väljs till revisor (nyval).

Punkt 13: Beslut om emissionsbemyndigande
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. För det fall emissionsbeslut fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som emitteras, vid fullt utnyttjande, högst uppgå till 8 000 000 aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt utöka Bolagets aktieägarkrets. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

För beslut av årsstämman enligt denna punkt 13 erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.


Bemyndigande att företa vissa ändringar

Styrelsens föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de justeringar av förenämnda beslut som kan erfordras av registreringsskäl.


Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.lc-tec.se, senast från och med den 28 april 2021 och kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.


Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Borlänge i april 2021
Styrelsen