Företrädesemission 2022

Företrädesemissionen i sammandrag


Företrädesrätt
Den som på avstämningsdagen den 4 maj 2022 är införd i aktieboken som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i Bolaget. Uniträtter berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna units, varvid fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. Endast hela units kan tecknas (dvs. inga fraktioner).

Teckningskurs
4,38 SEK per unit motsvarande 2,19 SEK per aktie.

Avstämningsdag
Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt 4 maj 2022.

Teckningsperiod
6 maj 2022 – 20 maj 2022.

Handel med uniträtter
6 maj 2022 – 17 maj 2022.

Informationsdokument
Bolagsbeskrivning
Informationsbroschyr
Pressmeddelande

 

Are you looking for a trustworthy partner for commercializing a new product?

Do you need assistance in selecting the most suitable product model? Does your application require further custom designing and optimization? We are here to help. Start a conversation with our cooperative experts today!

CONTACT US!